Vantaankosken seurakuntaneuvosto sivuutti kirkon lähetystyön perussopimuksen, KLK:n ohjeet ja seurakunnan kansainvälisen työn tiimin esityksen

26.11.2021

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Lähetysyhdistys Kylväjä ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ovat huolissaan siitä, että lähetysmäärärahoja käytetään painostuskeinona lähetysjärjestöjen teologian muuttamiseksi. Julkilausumallaan perjantaina 26. marraskuuta järjestöt haluavat herättää keskustelua yhdenvertaisuuden toteutumisesta kirkossa.

Vantaankosken seurakuntaneuvosto on päättänyt vähentää sekä Kansanlähetyksen että Kylväjän kansainvälisen tuen määrärahaa vuodelle 2021 ja lopettaa tuen kokonaan Evankeliumiyhdistykseltä.  Nämä tuet siirretään Kirkon Ulkomaanavulle sekä Evankeliselle lähetysyhdistykselle. Päätös ei noudata evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön perussopimusta, jossa kirkko on sitoutunut kohtelemaan lähetysjärjestöjään yhdenvertaisesti.

Lisäksi Kansanlähetys, Kylväjä ja Sley ovat huolissaan siitä, että päätöksellä sivuutetaan seurakuntalaisten tahto. Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) suosituksen mukaan talousarviomäärärahat tulee jakaa siinä suhteessa kuin seurakuntalaiset tukevat taloudellisesti lähetysjärjestöjen työtä.
”On huolestuttavaa, että samaan aikaan kun päätöksessä todettiin, että yhteistyö on ollut hyvää, kuitenkin järjestöjä rangaistiin niiden vakaumuksen perusteella. Vaatimus siitä, että kaikilla ihmisillä pitäisi olla samanlaiset näkemykset, on kestämätön”, lähetysjohtaja Daniel Nummela toteaa.

Julkilausuma:

Vantaankosken seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 18. marraskuuta leikata kolmanneksella Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen ja Lähetysyhdistys Kylväjän saamaa kansainvälisen tuen määrärahaa vuodelle 2021 ja lopettaa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen saaman tuen kokonaan. Päätöksestä äänestettiin äänin 8 – 8, jolloin puheenjohtajana toimineen kirkkoherra Hannu Pöntisen ääni ratkaisi. Päätöstä perusteltiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolustamisella.

Päätös merkitsi aiemmin kirkon virallisille lähetysjärjestöille osoitetun tuen kohdistamista Kirkon Ulkomaanavulle, joka ei ole lähetysjärjestö, sekä Evankeliselle lähetysyhdistykselle, joka ei ole kirkon virallinen lähetysjärjestö. Näin Vantaankosken seurakunta sivuutti kirkkomme lähetysjärjestöjen aseman määrittelevän perussopimuksen, jossa kirkko on sitoutunut kohtelemaan lähetysjärjestöjään yhdenvertaisesti.

Päätös sivuutti Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) suosituksen jakaa talousarviomääräraha suhteessa seurakunnan vapaaehtoisen lähetyskannatuksen määrään ja nimikkosopimusten lukumäärään. Näin päätös asetti myös lähetystyötä tukevat seurakuntalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan.

Seurakuntaneuvoston päätöksessä todettiin, ettei yhteistyössä kyseisten järjestöjen kanssa ole havaittu ongelmia, ja Vantaankosken seurakunnan kansainvälisen työn tiimin kannanotosta käy ilmi järjestöjen monipuolinen ja arvokas työ seurakunnassa. Suurin osa tiimiläisistä toivoi, että määrärahoja jaettaisiin entisin perustein. Päätöksessä todetaan: ”Päätöksellä on kansainvälistä vaikutusta lasten ja nuorten asemaan, koska lähetysjärjestöt tekevät hyvin paljon töitä lasten ja nuorten sekä perheiden olojen parantamiseksi ja äitien koulutuksen tukemiseksi.”

Seurakuntaneuvoston jäsen Pekka Mäkipää jätti päätökseen eriävän mielipiteen, johon kaikki leikkausta vastaan äänestäneet kahdeksan jäsentä yhtyivät. Siinä hän toteaa muun muassa seuraavaa: ”Yhteyden rakentamisen sijaan seurakuntaneuvosto asettaa nyt oman seurakuntansa lähetystyön alttiiksi ja sijaiskärsijäksi kokonaisia kirkkokuntia jakavissa raamatuntulkintaan ja seksuaalietiikkaan liittyvissä kysymyksissä. – – Lähetysmäärärahoilla ei tulisi tehdä kotimaista kirkkopolitiikkaa.”

Vaikka pöytäkirjassa todetaan, että ”kaikki lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu tekevät arvokasta työtä sekä kohdemaissa että kotimaassa”, päätöksen perusteluista käy ilmi, että sen halutaan synnyttävän lähetysjärjestöissä sisäistä painetta kohti Vantaankosken seurakunnan teologisia tavoitteita. Vaatimus järjestöjen teologian muuttamisesta julkisen rahoituksen ehtona on häikäilemätön. Näin moitteeton yhteistyö seurakunnassa sivuutetaan ja sanktion perusteeksi riittää seurakunnan näkökulmasta väärä vakaumus, mikä on suomalaiselle oikeuskäytännölle vierasta.

Päätöksellään Vantaankosken seurakunta on laajentanut omaa mandaattiaan alueelle, joka kuuluu perussopimuksen sopijaosapuolille eli Suomen ev.lut. kirkolle ja lähetysjärjestöille.

Jumalan valtakunnan suuri näky tarvitsee meitä kaikkia. Toivomme, että ymmärrys tämän näyn välttämättömyydestä laajenisi ja vahvistaisi yhteistyötä eri toimijoiden välillä kaikissa seurakunnissa.

Daniel Nummela
lähetysjohtaja,
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Jukka Kääriäinen
lähetysjohtaja
Lähetysyhdistys Kylväjä

Tom Säilä
toiminnanjohtaja
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

 

Korjattu: Päätös koski vuotta 2021. Lisätty Seurakuntaneuvoston jäsen Pekka Mäkipää jätti päätökseen eriävän mielipiteen, johon kaikki leikkausta vastaan äänestäneet kahdeksan jäsentä yhtyivät.

 

Lahjoita Anna Sanan puhua -keräykseen

Voit lahjoittaa raamatunkäännöstyölle oheisella lahjoituspainikkeella tai vaihtoehtoisesti pankissasi Suomen Ev.lut. Kansanlähetykselle viitteellä 70344.
Tilinumerot:
Nordea: FI83 2070 1800 0283 25,
OP: FI14 5043 1920 0034 52 tai
Danske Bank: FI 83 8000 1501 5451 08.
Kiitos lahjastasi.
Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This