Tietosuojaseloste. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Kansanlähetys käsittelee henkilötietoja.
Henkilötietojesi huolellinen käsittely on meille Kansanlähetyksessä (jäljempänä ”me”) tärkeää.
Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”käyttäjä”, ”sinä” tai
”henkilö”) voidaan tunnistaa.
Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.
Osoite: Opistotie 1, 12310 Ryttylä
Puhelin: 019 77 920
Sähköposti: rekisteri@sekl.fi
Rekisteriä käyttävät lisäksi Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.:hyn kuuluvat tahot:
piiriyhdistykset, Kansanlähetysopisto ja Kustannus Oy Uusi Tie. Kun asioit jonkin yllä mainitun tahon
kanssa, ovat yllä luetellut tahot yhteisrekisterinpitäjiä tietojesi osalta. Piiriyhdistykset ovat kuitenkin
itsenäisiä rekisterinpitäjiä jäsenrekistereidensä osalta.
Henkilötietojen kerääminen
Keräämme henkilötietosi suoraan sinulta kirjallisesti, puhelimitse, sähköpostitse, nettilomakkeen ja
sosiaalisen median palvelujen sekä sopimusten, tapaamisten ja muiden tilanteiden kautta, joissa
henkilö luovuttaa tietojaan. Luovuttamalla tiedot hyväksyt, että taltioimme antamasi henkilötiedot
järjestelmäämme toteuttaaksemme pyytämäsi palvelun. Tallennettavia tietoja ovat tyypillisesti: nimi,
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, asuinmaa), syntymäaika, sukupuoli, kieli,
tiedot tilatuista palveluista kuten tapahtuma- ja kurssiosallistumisista ja niiden muutoksista, tiedot
tehdyistä sopimuksista, tunnistettuna asiakkaana tehtyjen lahjoitusten ja ostojen tiedot,
tehtävä/asema, laskutustiedot, muut jäsenyyteen, lehden tai uutiskirjeen tilaajasuhteeseen liittyvät
tiedot sekä muut henkilön antamat tiedot. Postin osoitepalvelun kautta järjestelmässämme olevat
julkiset osoite- ja kuolintiedot päivittyvät automaattisesti.
Jos et halua antaa meille henkilötietojasi, emme pysty tarjoamaan palveluitamme sinulle.
Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Evästeistä voit lukea lisää www.sekl.fi -verkkosivujen
alalaidasta.
Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen
Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen:
1. Palvelun tarjoaminen
Yhteydenottojen hoitamista varten käsittelemme yhteystietoja ja mahdollisesti tietoja
henkilön kanssa käydystä yhteydenpidosta, jotta voimme tarjota tapahtuma-, kurssi- ja
lehtipalveluita henkilön omien pyyntöjen, tilausten ja antamien lupien mukaisesti.
2. Palvelun seuranta, kehittäminen ja tutkimus
Käytämme henkilötietoja parantaaksemme palvelun laatua, ratkaistaksemme palvelussa
havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia käyttäjiä varten. Saatamme
myös tuottaa nimettömiä tilastotietoja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien järjestötoiminta-
analytiikkaan sekä lakisääteisten tilastointi- ja raportointivelvollisuuksiemme täyttämiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja kirkkohallitukselle.
3. Markkinointi, viestintä ja varainhankinta
Voimme käyttää henkilötietoja lähettääksemme käyttäjälle tietoja palveluista pitääksemme
käyttäjät ajan tasalla palvelustamme. Voimme käyttää henkilötietoja myös käyttäjiin
kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin, personoidun markkinoinnin ja
varainhankinnan tarkoituksiin. Saatamme luoda yleisiä profiileja käyttäjistä tarjotaksemme
parempaa sisältöä ja mainoksia. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska
tahansa.
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille lain vaatimissa puitteissa esim.
raportointivelvoitteen toteuttamiseksi tai toimeksiannon suorittamiseksi (esim. Postille
osoitepalvelun toteuttamiseksi ja TP-Fons -tietokannan palveluntarjoajalle TietoPiiri Oy:lle).
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön
suostumus, sopimussuhde, rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (kuten
jäsenyyteen perustuva tietojen käsittely, lakisääteiset raportointivelvoitteet tai työsuhde) ja
rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen (kuten palvelun tietoturvasta huolehtiminen ja
kehittäminen sekä markkinointi, viestintä ja varainhankinta).
Facebook, Instagram ja Twitter -tilien tietosuoja perustuu palvelun tarjoajien ratkaisuihin, joihin
emme voi vaikuttaa.
Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötiedot säilytetään TP-Fons -tietokannassa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta
ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Käyttäjän henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin
myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimissa tai vaatimassa laajuudessa.
Voimme esim. säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi
suoramarkkinointikieltoa tai vaatimuksiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa
koskevien säännösten mukaisesti.
Tilaisuuksien ja kurssien osallistumistietoja säilytetään ja käytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön
vapaata sivistystyötä ohjaavien lakien ja säännösten mukaisesti tilastointia ja raportointia varten.
Säilytysvelvollisuuden jälkeen tiedot poistetaan.
Poistamme henkilötiedot, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen lain velvoitteiden
noudattamiseksi tai sinun tai meidän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.
Käyttäjän tietosuojaoikeudet
Käyttäjällä on oikeus saada tietoonsa ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä
käyttäjästä. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää oikaisemaan, päivittämään tai poistamaan
henkilötietonsa. Käyttäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta saada poistetuksi tietoja, joiden käsittely
perustuu rekisterinpitäjää velvoittavaan sääntelyyn (kuten vapaan sivistystyön kurssi- ja
tapahtumaosallistumisia tai piirijärjestön henkilöjäseniä koskevia tietoja).
Käyttäjällä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä lain sallimissa rajoissa, kuten
vastustaa profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä
siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.
Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen järjestelmästä toiseen,
toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa
muodossa.
Käyttäjä voi tarkistaa tai oikaista hänestä tallennetut tiedot lähettämällä kirjallisen pyynnön
rekisterinpitäjälle (rekisteri@sekl.fi). Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle ilman aiheetonta viivytystä ja kuitenkin
viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus ottaa yhteyttä
tietosuojavaltuutettuun. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun
verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi.
Lapsia koskevat tiedot
Monet palvelumme on suunnattu lapsille, nuorille ja perheille. Lasten ja nuorten tapahtumien ja
leirien osallistujien tiedot tallennetaan tapahtumapalvelun ja -hallinnan toteuttamiseksi. Alaikäisten
tietoja käytetään markkinoinnin, viestinnän ja varainhankinnan tarkoitukseen ainoastaan, jos
vanhempi on antanut markkinointiluvan. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti tulevista leireistä ja
tapahtumista tiedottamista.
Tietoturva
Toteutamme asianmukaiset organisatoriset ja tekniset toimenpiteet suojellaksemme henkilötietoja
häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta ja paljastamiselta.
Henkilötietoihin on myönnetty pääsy vain henkilöille, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseksi.
Muutokset tietosuojaselosteeseen
Päivitämme tarpeen mukaan tätä selostetta. Päivitetty seloste julkaistaan Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetys r.y.:n verkkosivuilla (www.sekl.fi). Tämä selosteversio on
päivitetty 28.9.2018.
Yhteydenottaminen
Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiin
rekisteri@sekl.fi.

Share This