Rahankeräyslupa
Luvan saaja ja käytännön toimeenpanija: Pohjois-Savon Evankelisluterilainen Kansanlähetys
ry.
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto
Luvan numero RA/2022/321. Myönnetty 3.3.2022 alkaen toistaiseksi.
Kerättyjen varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään pääosin lähettien palkka- ja työkuluihin. Tukeminen tapahtuu
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta.
Varoja käytetään lisäksi yhdistyksen toiminta-alueella tehtävän lapsi- nuoriso- ja aikuistyön
kuluihin, kuten esimerkiksi palkka-, kokoontumis-, leiri-, tapahtuma-, tilaisuuksien
järjestely-, matka-, ja ilmoituskuluihin.

Share This