Naisten oikeudet ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen Etiopiassa

28.2.2016

Lähetystyöntekijä Tuula Siljasen opetus Mekane Yesus -kirkon neljännessä naisten foorumissa. Aiheena naisten oikeudet ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen Etiopiassa.

Kuvateksti: Naisten foorumiin osallistui yli 250 eri-ikäistä naista ja joitain miehiä eri puolilta Etiopiaa. Kuva: Tuula Siljasen arkisto
Naisten foorumiin osallistui yli 250 eri-ikäistä naista ja joitain miehiä eri puolilta Etiopiaa. Kuva: Tuula Siljasen arkisto

 

Etiopian perustuslaki vuodelta 1994 korostaa naisten ja miesten tasa-arvoa ja kieltää kaiken sukupuoleen perustuvan eriarvoisen kohtelun. Perustuslaki valtuuttaa naisia myös työskentelemään siten, että naisia vahingoittavat tavat, muun muassa tyttöjen ympärileikkaus, lopetettaisiin. Myös maan työlainsäädäntö perustuu siihen, että naisia ja miehiä kohdellaan samalla tavalla. Toki lainsäädäntö mainitsee sen, että naisia ja nuoria työntekijöitä tulee suojella tietyissä työtehtävissä, jotka voivat olla heille vaarallisia. Tämän lisäksi valtion virastojen ja koulutussektorin edellytetään toimivan siten, että naisten osallistumismahdollisuudet helpottuvat.

Naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun toteutumiseksi on laadittu ohjelma, jossa korostetaan valtion, erilaisten organisaatioiden ja järjestöjen sekä naisten ammattiryhmien yhteistyötä naisten tasa-arvon edistämiseksi. Hyviä tuloksia on saavutettu erityisesti terveydenhuollossa, jossa lapsikuolleisuus on vähentynyt huomattavasti kun eri puolille Etiopiaa on perustettu naisten ja lasten terveysklinikoita. Naisten elinikäennuste on Etiopiassa korkeampi kuin miesten.

Haasteita

Vaikka perustuslaki ja toimenpideohjelma pyrkivät lisäämään naisten tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia, on todellisuus vielä monessa suhteessa haasteellinen. Maailman talousfoorumin tekemän tilaston mukaan Etiopia on 142 maan joukossa sijalla 127 naisten tasa-arvon toteutumisessa.

Edistystä on tapahtunut; esimerkiksi peruskoulunsa aloittavien tyttöjen ja poikien määrä on sama. Kuitenkin tytöistä huomattavan suuri osa keskeyttää koulunkäyntinsä ennen kuin saa peruskoulun todistuksen.

Toisen asteen koulutuksessa tyttöjä  on jo selvästi vähemmän kuin poikia, ja korkeakoulutuksessa naisten osuus vähenee edelleen. Maisteri- ja tohtoriopinnoissa se on erittäin pieni. Naisten määrä työelämässä on kasvanut; kuitenkin heistä suurin osa työskentelee erittäin huonosti palkatuissa tehtävissä, kuten esimerkiksi kotiapulaisina.

Etiopiassa on vielä paljon lukutaidottomia naisia.  Heidän mahdollisuutensa vaikuttaa omaan elämäänsä on lähes mahdotonta. Koska naisilla on alhaisempi koulutustaso, heitä on myös erittäin vähän johtotehtävissä ja poliittisissa vastuissa.

Naiset Mekane Yesus -kirkossa

Mekane Yesus -kirkko on jo 1970-luvulta lähtien pyrkinyt parantamaan naisten asemaa ja lisäämään naisten osallistumista kirkon eri toiminnoissa ja vastuutehtävissä. Kirkon päätoimistossa on naisten työn koordinaatiotoimisto, joka järjesti myös naisten foorumin ja monia erilaisia lyhyempiä ja pidempiä koulutuksia naisille.

Kirkon naistyön strategia korostaa seuraavia alueita naisten aseman parantamiseksi kirkossa ja yhteiskunnassa: koulutus, naisten osallistumisen lisääminen päätöksentekoon, tiedon lisääminen kulttuuriin liittyvistä vahingollisista tavoista ja keinoista auttaa naisia ja tyttöjä koulutukseen pääsyssä sekä naisnäkökulman huomioimista kaikissa kirkon sosiaalisissa kehitysohjelmissa.

Naisia on Mekane Yesus -kirkon jäsenistä noin 50 prosenttia, ja kuitenkin heidän osuutensa kirkon päättävissä elimissä ja johtopaikoilla on vähäinen. Kirkko on hyväksynyt naispappeuden, mutta naispappeja ja naisevankelistoja on vielä varsin vähän. Johtotehtävissä naisia on pääasiassa vain naistyössä.

Synodeja kehotetaan myöntämään stipendejä myös naisille sekä teologian että muiden alojen opiskeluun ja myös palkkaamaan naisia työntekijöiksi. Seurakuntia halutaan saada toimimaan aktiivisesti niin, ettei tyttöjen koulunkäynti keskeytyisi.

Kuva: Tuula Siljasen arkisto

 

Naisten asema Raamatussa

Luterilainen maailmanliitto on julkaissut mielenkiintoisen dokumentin nimellä Gender Justice Policy, jonka  toteuttamiseen kaikki jäsenkirkot ovat sitoutuneet.  Dokumentti löytyy LML:n verkkosivuilta.

Nainen ja mies mainitaan jo luomiskertomuksessa (1. Moos. 1: 27): ”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” Sekä miehet että naiset on molemmat luotu Jumalan kuvaksi. Eikö tämä ole ihmeellistä tasa-arvoa ja arvostusta? Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä (3: 27–28): ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” Tässä raamatunkohdassa puhutaan nimenomaan seurakunnasta, jossa ei ole väliä, millaisesta etnisestä tai yhteiskunnallisesta ryhmästä me olemme tai olemmeko miehiä vai naisia, vaan kaikki me olemme yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.

Tärkeää on huomata, että myös synnin suhteen olemme samanlaisia, siinäkään ei ole eroa naisten ja miesten välillä. Roomalaiskirjeessä (3:23–24) Paavali kirjoittaa: ”Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.” Näin Jumalan sana todistaa, että me olemme miehinä ja naisina tasa-arvoisia luomisen ja pelastuksen suhteen, mutta myös synnin suhteen. Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa palauttaa meidät syntiset ihmiset siihen ihmisarvoon, johon Jumala on meidät tarkoittanut.

Pyydän teitä lukemaan kokoontumisissanne Esterin kirjan, josta voimme lukea, kuinka nuori Ester-kuningatar pelasti oman kansansa. Ester oli monessa suhteessa syrjäytyneen ryhmän edustaja Persian valtakunnassa. Hän oli nuori, nainen ja juutalainen. Silti hän, ymmärrettyään Jumalan tahdon, toimi rohkeasti ja vaaransi oman henkensä kansansa vuoksi. Hän ei tehnyt tätä omassa viisaudessaan ja rohkeudessaan, vaan pyysi juutalaista kansaa rukoilemaan ja paastoamaan puolestaan kolme päivää.

Toinen esimerkkini on Roomalaiskirjeen luvusta 16, jossa Paavali tervehdyksissään mainitsee 28 ihmistä, joista kymmenen on naisia. Tämä oli suorastaan vallankumouksellista tuon ajan yhteiskunnassa. Kaiken lisäksi Paavali mainitsee Priskillan nimen jopa ennen Priskillan puolisoa Akylasta. Paavali tunnustaa julkisesti naisten ahkeroinnin erilaisissa palvelutehtävissä ja hän mainitsee Rufuksen äidin, jota hän kunnioittaa kuin omaa äitiään. Naisten on hyvä rohkaistua näistä Raamatun esimerkeistä.

Tuula Siljanen
kirjoittaja toimii lähetystyöntekijänä Etiopiassa

 

Share This